De Wissellijst

Levering en afhaaldagen:

Voor maandag besteld a.s. woensdag
Voor dinsdag besteld a.s. donderdag
Voor woensdag besteld a.s. vrijdag
Voor donderdag besteld a.s. maandag
Voor vrijdag besteld a.s. dinsdag

Telefoon : 0578 - 693267  
Email : info@dewissellijst.nl  
  Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Selecteer gewenste lijstmaat
Nieuwe Producten meer
Passepartout 41 donker/creme
Passepartout 41 donker/creme
Informatie
Contact
Betaalwijze
Verzendkosten/afhalen/retouren
Privacy verklaring
Veel Gestelde Vragen
Algemene Voorwaarden
Levering/Orderstatus
Levering en afhaaldagen
Betaalmethoden
Betalen met iDeal.
Betalen via het PayPal systeem: Credit Card en Paypal gebruikers.
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 De Wissellijst is een initiatief van HOKAP, gevestigd te Heerde. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De Wissellijst.
1-2 Bijzondere, van de voorwaarden van De Wissellijst afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkende bepalingen zijn bovendien slechts van toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op latere overeenkomsten zullen niet automatisch dezelfde afwijkende bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes van De Wissellijst zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Wissellijst behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt.
2-2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van de bestelling door De Wissellijst. De Wissellijst behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan een bestelling te verbinden. Indien De Wissellijst een bestelling weigert, zal zij dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

Artikel 3 Prijzen.
De prijzen van de door De Wissellijst leverbare goederen zijn in euro's inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij iedere bestelling separaat vermeld.

Artikel 4 Levering en leveringstermijnen
4-1 Levering geschiedt aan het door de koper opgegeven adres, mits dit een adres in Nederland of België is. De goederen worden verzonden met Nederlandse Pakketdienst. Bij levering van een grote hoeveelheid goederen kan voor een andere vorm van verzending worden gekozen.
4-2 Opgegeven leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper De Wissellijst schriftelijk in gebreke te stellen. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor De Wissellijst zijn de goederen te leveren.
4-3 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van €. 12,50.
De Wissellijst geeft ruim voor de dag van levering aan welke dag wordt geleverd. Wij vragen dan ook of u wilt zorg dragen voor ontvangst. Indien de dag van levering niet geleverd kan worden is het mogelijk om de dag van levering of het afleveradres te wijzigen. Als op de afgesproken dag van levering niet geleverd kan worden en de order opnieuw moet worden aangeboden, is risico van breuk vele malen groter. Na de eerste aanbieding van de vervoerder is De Wissellijst niet meer verantwoordelijk voor de schade en breuk.

Artikel 5 Reclame
5-1 De koper verplicht zich de goederen bij aflevering te controleren op gebreken en beschadigingen. Indien de goederen gebreken vertonen en/of beschadigd zijn, dient de koper zulks binnen 48 uur na levering schriftelijk aan De Wissellijst te melden. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt ervan uitgegaan, dat de goederen de koper in goede staat hebben bereikt.
5-2 Indien de reclame naar het oordeel van De Wissellijst juist is, zal De Wissellijst hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Zo lang De Wissellijst geen volledige betaling van de geleverde goederen heeft ontvangen, blijven deze eigendom van De Wissellijst.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7-1 Op alle door De Wissellijst geleverde goederen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan indien De Wissellijst hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.
7-2 Voor de in strijd met de artikel 7-1 verrichte handeling is de koper een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van De Wissellijst aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Annuleren/Retour

8-1 Indien de koper de bestelling annuleert voor dat deze in productie is gezet is er geen schadeloosstelling aan De Wissellijst verschuldigd en wordt het betaalde bedrag per omgaande retour betaald. Als de order in productie is gezet kan deze niet worden geannuleerd  met recht van terug betaling.
8-3 Het samenstellen van lijsten, profiel, kleur, glas, maat en eventueel passepartout is op maat gemaakt en hebben geen recht van ruiling of retour dit is ook voor de budget en de baklijstenlijsten van toepassing .
8-4 Indien u een niet op maat gemaakt product retour wenst te zenden, dan dient u contact met ons op te nemen. De portokosten voor deze retour zending zijn voor rekening koper. Vermeldt altijd duidelijk om welke ordernummer het gaat. Wanneer u de bestelling wilt annuleren binnen 7 dagen na ontvangst van uw aangekochte producten, verzendt u deze in de originele verpakking retour. U krijgt uw aankoopbedrag van de goederen retour, ongeacht de reden van de retour zending.

Artikel 9 Overmacht
9-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar De Wissellijst, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van De Wissellijst, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De Wissellijst dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor De Wissellijst overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering van de goederen, zonder dat de koper enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard dan ook kan doen gelden.
9-2 De Wissellijst is in dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te hare beoordeling, de koopovereenkomst te ontbinden of deze op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 10 Gebruik van internet als communicatiemiddel
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen De Wissellijst en de koper, is De Wissellijst niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Wissellijst.

Artikel 11 Persoonsgegevens
De Wissellijst respecteert en beschermt de privacy van haar kopers. De Wissellijst beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de koper. De Wissellijst verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de koper aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal De Wissellijst de gegevens gebruiken om haar producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van haar kopers.

Artikel 12 Betaling.
12-1 De bestelde goederen dienen te worden betaald binnen zeven dagen na de bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering vindt eerst plaats, nadat De Wissellijst betaling heeft ontvangen.
12-2 De Wissellijst is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de koper een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de besteldatum dan wel de factuurdatum, indien levering op rekening is overeengekomen. Tevens is De Wissellijst gerechtigd een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen, indien aanmaning noodzakelijk is.
12-3 De Wissellijst is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
12-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat De Wissellijst zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle door De Wissellijst gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 14 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van Zwolle, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 15 Verzend voorwaarden/verzekering

15-1 Nadat uw order in productie is gezet krijgt u 2 dagen voor levering bericht welke dag uw order wordt geleverd (zie ook levertijden site) met de tekst "wilt u zorg dragen voor ontvangst (BREEKBAAR)". Indien u niet aanwezig bent neemt de vervoerder de order retour wat het risico van breuk vergroot. U kunt aanvragen voor tweede levering als u na vijf dagen niet reageert naar de vervoerder of de wissellijst komt uw order retour op ons depot en zal deze op uw verzoek en uw kosten opnieuw worden verzonden.                                                                                                                                                                                                                                  15-2 De order is verzekerd tegen schade als deze bij de eerste levering is aangenomen en binnen 24 uur is gemeld met foto van de schade. Uw order is niet verzekerd als deze meerdere malen wegens niet aanwezig moet worden getransporteerd.               

Ga verder
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Snel Zoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het product te vinden.
Geavanceerd Zoeken
Passe-partout specialist.
passepartouts
Reviews meer
Wissellijsten besteld ..
5 van 5 Sterren!

Mooie lijst! Ik had een afwijkende maat opgegeven en die wer ..
5 van 5 Sterren!

Ik heb een wissellijst besteld. ..
4 van 5 Sterren!

Catalog RSS